MIREA - zákazkové šitie


FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno:
Adresa:


IČO:
DIČ:


Registrácia:

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Ing. Marián Slejzák
Za kaštieľom 2
053 11 Smižany, Slovenská republika

33061246
1023515108
Neplatca DPH

FO registrovaná na OU Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 810-4528

Slovenská sporiteľňa a.s.
5037108974 / 0900
SK46 0900 0000 0050 3710 8974
GIBASKBX